דברים שחשוב לדעת על מס ריבוי דירות

מדריך למס ריבוי דירות – על מי הוא חל, מה שיעור המס, אופן התשלום, פטורים ומענקים

מאת: עו"ד סמדר שטנר, מחלקת הנדל"ן, משרד ברנע ושות'

החוק החדש קובע כי, החל מיום 1.1.2017, חייב במס ישלם, בכל שנת מס (ינואר עד דצמבר), מס בסכום שנקבע בהתאם להוראות החוק, בעד כל דירת מגורים שבבעלותו, למעט 2 דירות, לפי בחירתו.

כלומר, בעלים של 3 דירות ומעלה יחויב בתשלום מס בגין הדירה השלישית ומעלה, בהתאם לאחוז בעלותו בדירות הנוספות כאמור.

חריג: החוק אינו חל על חייב אשר ערך הדירות הכולל שבבעלותו, בהפחתת ערך הדירה הגבוה ביותר (להלן: "דירות ההשקעה"), נמוך מסך של 1,150,000 ₪.

 

 

מיהו החייב במס -

יחיד (לרבות בן זוג, למעט מי שגר בנפרד דרך קבע, וילדים עד גיל 18) שהינו בעלים של מספר דירות מגורים ואשר שיעור הבעלות הכולל בהן הוא 249% או יותר.

דירת מגורים בבעלות איגוד מעטים כמוה כדירת מגורים בבעלותו של יחיד.

בנוסף, החוק מגדיר דירות מגורים המוחרגות מתחולת החוק, ביניהן, בין היתר, דירת מגורים בבעלות עמותה, דירת מגורים שמשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפרסמה המדינה, דירת מגורים המושכרת בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה, דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לצרכי מס הכנסה, דירת מגורים שהתקבלה בירושה ובלבד שלא הושכרה בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש (לאחר השנה הראשונה תמנה, בכל מקרה, כדירה).

דירה שפוצלה לפי הדין, תחשב כדירה אחת.  

מהו סכום המס -

שיעור של 1% מערך הדירה, אולם לא יותר מסך של 18,000 ₪ לשנה, בגין כל דירה שבגינה יש לשלם את המס כאמור.

ערך הדירה נקבע בהתאם למדדים כלכליים, חברתיים, פריפריאליים ובהתייחס לשטח הדירה ויחושב בהתאם לנוסחה המפורטת בתוספת לחוק.

סכום המס בגין בעלות בחלק מדירה, יחושב בהתאם לשיעור הבעלות היחסי של החייב בדירה.

הצהרה ודיווח -

בשנת המס 2017 - על החייב בעצמו להגיש הצהרה לרשויות המס עד ליום 31.3.2017 הכוללת בין היתר, את פירוט דירות המגורים שבבעלותו ואת סכום המס שהינו חייב בגינן. 

החל משנת המס 2018, מנהל מיסוי מקרקעין ישלח הודעה לחייבים במס עד סוף חודש ינואר של שנת המס הרלוונטית בה יפורטו הדירות החייבות במס וסכום המס בגינן. חייב שקיבל הודעה כאמור, רשאי בתוך 30 יום לבחור דירת מגורים אחרת שבבעלותו בגינה יחויב במס ובחירתו כאמור תחייב אותו עד לתום אותה שנת מס.

כמו כן, יש לדווח למנהל מיסוי מקרקעין על שינויים שחלו במהלך שנת המס במספר הדירות בבעלותו של  חייב במס, בין אם נמכרו ובין אם נרכשו דירות חדשות וכן בגין שינויים בשטח הדירות שבבעלותו, ככל שחלו.

מנהל מיסוי מקרקעין יפעיל ויתחזק באתר האינטרנט של רשות המיסים מערכת ממוחשבת המאפשרת לחייב להגיש דיווח מקוון ישירות לרשות המיסים וכן לחשב את המס החל עליו, בהתאם לפרטים שיזין.    

תשלום המס וגבייתו -

על החייב לשלם את סכום המס בשני חלקים, הראשון עד ליום 30.6 בשנת המס ותשלום היתרה עד ליום 31.12 של שנת המס. 

פטור ומענק במכירת דירות -

חייב במס על פי חוק זה שימכור דירת מגורים עד ליום 1.10.2017 יהיה פטור מהחלק היחסי מהמס השנתי בגין הדירה שמכר, עבור התקופה שהדירה הייתה בבעלותו ובלבד שהמכירה לא הייתה לקרובו.

כמו כן, חייב במס שמכר דירת מגורים עד ליום 1.10.2017, יקבל מענק בתנאי שיתקיימו מלוא התנאים הבאים:

(1) המכירה אינה לקרוב;

(2) המכירה אינה ללא תמורה;

(3) הרוכש הינו חסר דיור או בעלים של דירה יחידה שהצהיר כי הינו מתחייב למכור אותה בתוך 18 חודשים ממועד הרכישה;

(4) מקבל המענק לא רכש דירה מיום 16.12.2016 ועד ליום 31.12.2020 (למעט אם רכש דירה שחל עליה מס רכישה בגין מדרגות של דירה יחידה).

גובה המענק יהיה בגובה מס השבח החל על החייב בגין המכירה או בסך של 85,000 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

המענק יינתן בלא יותר מ-3 מכירות.

חריג: במקרה ומדובר במי שבבעלותו שלוש דירות ומעלה אשר החוק לא חל עליו (כמפורט בחריג לעיל בקשר עם שווי דירות ההשקעה), אזי המענק שלו במקרה של מכירה בהתקיים התנאים המפורטים לעיל, יהיה בסך של 15,000 ₪ או 50% ממס השבח שחל עליו, לפי הנמוך מבניהם.   

 

"מאמר זה נועד לספק מידע בלבד, תוכנו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין לו תוקף של חוות דעת מחייבת".

אתר המשרד: http://www.barlaw.co.il

פורסם ב: אתר המשכנתא המרכזי

 

עו"ד סמדר שטנר